Feb 5, 2018
487 Views

Chen Taijiquan martial applications. Chenjiagou Wang Xian Italy

Chenjiagou Gong Fu: Chen Taijiquan Martial Applications, by Wang Xian Italian school, Master Marcello Sidoti and his students.

www.csitaichi.it
www.taichibologna.it
www.roma-taichi.it

Article Categories:
Applications Chen
Menu Title