Feb 6, 2018
817 Views

Tai Chi Push Hands & Fa Jin

Brilliant Clip featuring Fu Sheng Yuan & James Fu Qing Quan playing Push Hands and Fa Jin Hong Kong August 2015

Article Categories:
Push Hands
Menu Title