Jan 15, 2018
386 Views

TaiChi Chen: Forma 13 Maestro Zhu Tian Cai en Chenjiagou.

TaiChi Chen: Forma 13 Maestro Zhu Tian Cai en Chenjiagou.

(朱天才:陈式太极拳老架十三式
Zhū tiāncái: Chén shì tàijí quán lǎo jià shísān shì)

Article Categories:
24 Form Chen
Menu Title