Feb 5, 2018
254 Views

Tao Luóxuán – Tai chi chuan Yang – twin broadsword – www.watage.eu

Tao de double sabres adapté de la forme double bâtons du Tai chi chuan Yang

Article Tags:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Article Categories:
Broadsword Yang
Menu Title