Feb 8, 2018
835 Views

Wu taichi push hands

Sifu Gurinder Singh (wu taichi) and Sifu Mintai ( Long fist and shuai jiao ) having some fun with push hands ( pushing hands ) (tuishou)

Article Categories:
Push Hands Wu
Menu Title