Feb 5, 2018
499 Views

Yang family Tai Chi 2 Person Spear drills

Yang family Tai Chi 2 person Spear drills featuring Fu Zhong Wen’s disciple Han Qing Min. Clip shot Yang Lu Chan’s House Guang Fu China

Article Categories:
Spear Yang
Menu Title